מאסטר בבינה מלאכותית

כללי

תיאור התכנית

××× ×ת ת××× ×ת ×××××ר ××ס×ר ×××× × ×××××ת×ת

××ת IA School ×רש×ת IA School , ××× ××ת ×ספר ××××× ×××× × ×××××ת×ת. ××× ××ת ספר ×××ר××× ××צ××¢ ת×× ×ת ××××××× ×פ×××, שנ××× ××× ××× (ת×× ×ת

×××ס×ר ×××××ר ××× × ×××××ת×ת

ת×× ×ת ×× ××¢× ××§× ×ת×××ת ×פ××× ×ס×××× ××× ×××× ×××× (××××ת ×××× ×, ××××× ×¢××ק×, פ××ת××, רשת×ת עצ×××ת), ××× ×××× ×¨×©×ת ×עת×ק×ת (תקנ×ת RGPD, ש×××ק ×××××××, צפ××× ×רשת×ת ×××רת××ת ××× ').

ת×× ×ת ××××××× ×פ××× ×× ××פשרת ×ת×××××× ×©×× × ×ר××ש ××××× ×ת ×פ××× ×××× ×××× ×× ××××, ×××פשרת ××× ××פ×× ××× ××××-××× ×ס××.

×× × ×פת××× ×ת ××××ת ×××¢×¡×§× ×©× ×ס×××× ××× ×©×× × ×××צע×ת ×ש×××ת ×ר××× ××ת ר××ת ×¢× ×ש×תפ×× ×××ס×××× ×©×× ×.

119444_IASchool.jpg

××××¢ ש×××ש×

× ××ש ×: Bac ×ר×× 3 (ר××ק ×× ×¨××ק)
ר×ת פ××: ××ש 5
××ר×: ×××רת ×¢× ××× ××××× × ×- RNCP ×ר×× I
קצ×: ×ס×ר×××× ×× ×¨×ש×× ×

ת×× ×ת ×ת××ר ×©× × ×××× × ×××××ת×ת

שנת××× ×ת××ר ×©× × ×××ת IA School ××פשר×ת ×ת×××××× × ××¢××ר ק×רס ×פ×× ×××× ×××× ×× ×××× ×¢× ×ת×××ת ×××× × ×××××ת×ת.

×ק×רס×× ××××ק×× ×ש××ש ק×××ר××ת ×¢×קר××ת ×× ×©×ª×××××× × ××××× ×קשר ××× ×§×רס×× ×× ×××× ×ס××× ×ק××¨×¡× ×ת×××ת IA.

× ××××:

 • ××××× ×ª×××××
 • ××ק ×××ר×
 • תקנ×ת RGPD
 • × ×××× ××שנ×ת
 • ×ק×× ×§×©×¨
 • ש×××ק ×ס×ר××× ×©× ××שנ×ת
 • ×רנספ×ר×צ×× ×××××××ת
 • ×××××××× ×××× ××××
 • ××××ת ×××××××ת

ת×× ×ת

 • פִּ×ת×Ö¹×
 • ××××ת ×××× × 1
 • ר×× 1
 • ×××× SQL
 • רשת×ת עצ×××ת
 • ××××× ×¢××ק×
 • ס×××ס××ק×ת ×פע×××
 • נת×× ×× ×× ×××××× ×¢× × ×צ××¥
 • NPL (שפת ×¢×××× ×××¢×ת)
 • ××ש×× ×××ת×
 • ×ס×××ת ×ת××××× ×©× ×××¢ ×נת×× ××
 • ר×רס××

×צ××ר×ת ×- AI:

 • IA × ×××× ×ס×ר×××
 • ש×ק ××××¢
 • ×××¢× × ×ª×× ×× ×× ×ת×× ×¨×©×ª ××רת×ת
 • × ×××× ×××¢ ××××××ת ××××××××ת
 • ××× ××××××ת ××××¢ ××ש×ת
 • ××× ×ס-×××¨× ×××××קת

×ס×ס×ר ×××"×:

×ס×××× ××× ×©× IA School ×רש×ת IA School ×ש ×פשר×ת ××ש××× ×¡×ס×ר ש×× ×××ת ×××× ××רס××××ת ×ש×תפ×ת ש×× × ××× ×שנת ××שת×××ת ×שנ×××.

×××× ××רס××××ת ×××ר××ת ×ת ×ס×××× ××× ×©×× × × ×××¨× ×××××× ×©×× ×××ק×ת ×¢× IA School ×ת ×××ª× ×ש×××: ×× ××פשר ××××¢× × ×נת×× ×× ×עת××××× ×ק×× ×××©×¨× ××××ססת ×¢× ×ת×××ת ×××× × ×××××ת×ת.

119445_IASchool2.jpg

ת×× ×ת ×××××××

××ת IA School רש×ת IA School ×צ×× ×ת ××××¨× ××× ×ת××× ×ת ×××× ×××ת ש××.

××©× ×× ×× × ×צ××¢×× ×©× × ×קצ×××:

 • ת××× ×ת ×××××××× ××ת×××:
  ת×× ×ת ××××××× ×× ××××קת ×שנ×××:
  • 2 ××× ×§×רס×× ×ס×ס×××
  • 3 ××× ×××ר×ת ×פר××ק×××. פר××ק××× ××× ×××צע×× ×ש×תפ×ת ×¢× ×¢××ת×ת. ××××¨× ×©× ×ת×××××× ××× ××××©× ×ת ××××¢ ×ת×××ר×× ×©×§××× ×ª×קף ××××× ×©× × ××× ×ק×רס××.×ת×××××× ××××× ××צ×רף ××××¨× ×××ת×קצע ×××צע×ת ס××× '××× ×× ××תר.
 • ×××פת ×ק×רס:
  ש××¢×ר ××××פ×ת ×××©× ×©×××¢ ××× ×××××× ××××©×¨× ×ש×××©× ×××× ×××ר×, ××××¨× ××××¢× ×ת ×ת×××××× ××××¢××ת ×ת ××××¢××ª× ××¢××× ×עסק××.
  ×× × ×צ××¢×× ×©× × ×××× ××××× ×¢××××:
 • ×××× ××ת×קצע×ת
  ×צ××¨× ×× ×ס×××× × ××× ×¢××× ××××¨× ××××× ×§×××¢ ×× ×§×××¢ ×××××¨× ×××נת ×ת ×××שר×.
 • ××ת×××ת ××××פ×ת
  ×××× ×××× ×× ×ס×××× × × ××¦× ×××¢×× ××ת××× ×©× ×××ר×.
  צ×רת ×××× ×× ××××× ×¤×תר×× ×ס×××× ××× ××× × ×ס××× ×קצ××¢× ×× ××××× ×ת××× ×××× × ××××××ת×ת.

ת×××× ×ק×××

××× ××¡× ×××ת IA School ×רש×ת IA School ×תר×שת ×ש×××©× ×©××××:

 1. ק×××¥ ×קש×, ×××××× 30%. ××××¢×× ×××× ×××× ×ת ××פס ××§×©×ª× ××××¤× ×ק××× .
 2. ר×××× ×§××× ××¤× × ××ר ×ש×פ××× ×©×× ×: ××ª×§× ××××¤× ×¤×¨×× × ×× ×××ק ×××× ××× ××¡× ×©×× × .
 3. ×××ק×ת שתע××ר ×עק××ת ×ר×××× (××××××, תר××ת ××××ת ××ת×××ק×).

ת×××× ×פנ×ת ×ש×ר×ת ×××× ×קצ×× × ×ק××× ×©×× × ×ק××ת ××××¢ × ×סף ×¢× ×ª× ×× ×ק××× ×××פ×× 01 39 71 12 12.

119446_IASchool3.jpg

××××× ×××ת קר××ר×

 • ×× ×ª× × ×ª×× ××
 • ×××¢× × ×ª×× ××
 • ×× ×× ××שנ×ת
 • ×× ×× CRM
 • ×× ×× ×¤×¨××ק××× ×©× ×¦'×××××
 • ××¢× ××צר
 • צ×××× ××קר
 • ×× ×× ×©×××ק ×©× IA
 • ×× ×××¡× ×¤×× × ×¡× ××ת××× ×- AI
עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

L’IA School est la Grande École de l’Intelligence Artificielle qui propose un double cursus en Big Data et Management de l’Intelligence Artificielle, du Bac +1 au Bac +5. L’IA School a pour objectif d ... קרא יותר

L’IA School est la Grande École de l’Intelligence Artificielle qui propose un double cursus en Big Data et Management de l’Intelligence Artificielle, du Bac +1 au Bac +5. L’IA School a pour objectif de former la nouvelle génération d’ingénieurs-managers, conscients des enjeux économiques et techniques de l’Intelligence Artificielle dans tous les secteurs de l’économie. קרא פחות
בולון-בילנקורט