University of Applied Sciences Europe

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

×××××××ת ש×× ×

University of Applied Sciences Europe (UE) ×ת××נת ×ת×××× ×עסק××, ×ספ××¨× ××תקש×רת

7710_5742_Wirtschaft-studieren_04.jpgת××× ××ת ×××××××× ×©×× ×

× UE, ×× × ×צ××¢×× ×ª××ר ר×ש×× ×ת××ר ×©× × ×ª××× ××ת, ×שר × ××ª× ××××× ×××©×¨× ××ק×ת, ×××©×¨× ×××× ×× ×××©×¨× ××ק×ת. ×©× × ×¢×§×¨×× ×ת ×ר××××× ×××× ×¢× ×× ×ת××× ××ת: ××××× ×עש×ת ××ש××× ×××-×××××ת. ××× ×פ××¢× ×× ×סף ××××¢× ×× ××××¢××, ××ש×× ×פ×רס××× ×¨××× ××××ר×× ×©×× ×× ×××××× ×- UE. ×קשר ×××××× ×§×¨×× ×××××¨×¡× ×××. ×××¨× ××ת ××× ×ש×× ××× ×××××× ×©× ×ר×ש×ת ××¢×××× ×ת×× ×××קר ××ק×× ××× ××פשר. ×××××¤× ×ª×ססת ×× × ××ª× ×× ×ת ×××××× ×ת ××סת×× ×¢× ××תפ××× ×©× ×תר×××× ×××ש×× ×צ×××××. ×¢× ×נת ×××ש×ר ×××ª× ×קר×× ××ר×ש×ת ××××××, ×× ×ª××× ××ת ×××××× ×- BiTS ××××× ×ת ××עש×. ×ת×××××ת ×××× ×©×× ×ת ×תת ×× ××תר ××שר רק ת×××ר××. ×××××ת ×ס×××× ××× ×¨××ת ×× ×ספק ××××× ×ת ××¤×ª× ×¢×× ×ת××× ××¢× ××× ×©×× ×× ×סף ××××××. ×× ××ª× ×ר×××× ××ר ××××× ×××קר ××××××ת ×ר×××× ×××ת ×ר×ש×× ×¢××ר ××××× ××קצ××¢××× ×©×× ××××ר ××תר.

7707_bits-hochschule__gallery.jpg×××ק×××× ×©×× ×

×ר×××, ×××××¨× ×××סר××× - ×××¤× ×©××שת ××ק×××ת ×× ×××× ××× ××××ת ש×× × ××תר. ×ת×××××× ×××××× ××××ר ××× ×¢×ר ×××ר×, ×××ר×פ×××× ×©× ×¦×¤×× ×ר×× ×× ×××× ×××× ××רס××× ×ק×פ×ס ×קר×× ××××¢, ××ת×× ×××× ×××ר×ק×× - ×¢× ×¤× ××¢××¤× ×ס××. ×× ×××××× ××××× ×××× ××רס××× ××× ×ª××× ××××× ××ק××. ×¢××ר ר×××, ×ת ×ש×ק×× "×× ×× × ×¨××¦× ××××ת?" קש××¨× ×§×©×¨ ×××ק ×ש××× "×××¤× ×× × ×¨××¦× ××××ת?". ××ק××× ×©× ×××"× ×××× ×××××× ×¨×× ×©× ×ש×××ת: ×ק×פ×ס ××ר××× ××× × ××××§× ××× ×××ר×פ×××× ×ס××××ª× ×קר××× ×©× ×¤××ס×××ר פ×××¥. ×ק×פ×ס Iserlohn ××קף צ××××× ×ר××§× ××××× ×××ת פנ×× ×©×× ×× ×¢× Seilersee. ק×פ×ס ×××××¨× ××××§× ×ר×××¢ ××××× × (Altona) ×ס×××× ×קר××× ×©× ×× ×× ××××× (Elbe).

7708_bits-berlin.jpg×××ר×ת ש×× ×

××××¨× ××ש××× ×××תר ש×× × ××× ××צ××× ×©××. ×× × ×¢××ר×× ×× ××××ת ×××× ×××× ×¢××ר ××××× ××קצ××¢××× ×©×× ××× ×עק×× ××ר ×נת×× ×©××. ×¢× ×¨×§×¢ ××, ×× × ×××× ×× ×ת ×ת×××××× ×©×× × ××××ת ×ש××× ××××ת ×פ××¢××× ×¦××ת ×××ר. ××¢×רת ×××¢ ×××ש×ר×× ××××, ××× ×©×××× ×©× ××××× ×××ת ×××פשר ×× ×עש×ת קר×××¨× ××צ××ת: ×××¢ ת××× ×××ש×ר×× ××רת×××, ×××¢ ×× ×××× × ××××ת ××××××ת ×¢× ×××× ×××× ×××××ת ×× ×ס×××ת ×קר×××¨× ××××××× ××××ר ×פר××. ××× ×ª×××× ×××××× ××××, ××××× ×¦×¢×ר×× ××פש×× ××××× ×¦×¢×ר××, ××¢×× ×ש××× ×ª×××ר××ת, ×××ר ××××× ×××××××× × ×¨××©× × ×ס××× ××¢×©× ×¨×××× ×× ××ר×× ×× ××××"×. ×× × ××פשר×× ×× ××ת××× ××ר×ש×ת ×××. ×ת×צ××ת ×× ×ש×× ×©×ש ××ת×××ת ××: ××××ר×× ×©×× × ××צ××× ×ת ×ר×× ××××× ×קצ××¢××× ×ª×× ××× ×§×¦×¨.

7709_career-center__gallery.jpg

מיקומים

ברלין

כתובת
Dessauer Str 3-5
D-10963 DE ברלין, ברלין, גרמניה

ישרלון

כתובת
Reiterweg 26b
58636 ישרלון, נורדריין-וסטפאליה, גרמניה

המבורג

כתובת
Museumstraße 39
22765 המבורג, המבורג, גרמניה