University of St Andrews

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

× ×ס×× ×שנת ×××× ×××ש עשר×, ×¡× × ×× ×ר×ס ××× ×ר×ש×× ×©× ×¡×§×××× × ×××× ××רס××× ×ש××ש×ת ××¢××× ×××©× ×××תר ××¢××× ×××ר ×× ×××ת

××× ×¡× × ×× ×ר×ס

×¡× × ×× ×ר×ס ××× ×ק×× ×××××× ××××× ×××××ת. ××××§× ×¢× ××××£ ×××ר×× ×©× ×¡×§×××× ×, ס×××× ××× ×¢×©×××× ××צ×× ×ת עצ×× ××צ×× ×ס×××× ××××£ ××ר×× ×××ת×, ×× ×¨××¦× ××××¨× ××××£ ×××ר ×ר××ת ×ער×. ×× ×¨×§ ×××× ××רס××× ×ש ××× ×××× ×ר×× ×¢××××ת, ××× ×× ×צ××¢× ××××× ×¨×× ×©× ×¤×¢×××××ת ××רת××ת, ×××× ××¢× 140 ××ר×ת ס×××× ××× × -50 ×××¢××× × ×¡×¤×ר×. ××× ×× ××ס××ר××× ×× juxtaposed × ×× ××תקנ×× ××××רנ×××, ××ת ×ס×ר×ת ×ס×××× ××× ×¨××× ×××ת ×עש×ת ××××× ×××ת ×¡× × ×× ×ר×ס ××××× ×××ª× × ×©××ת.

×¡× × ×× ×ר×ס ×××× ××

ת××ר ר×ש×× University of St Andrews ×××קש ×¢× ××× ×עס×ק×× ×ר××× ××¢×××, ××× ×ש×ר ××©× ×××× ×××× ××צ×××× ×©× ×××× ××רס×××. ×ת×××××× ×ש ×××©× ×××ק ××פר×פס×ר×× ×××רצ×× ×××××× ××¢×××, ×××תקנ×× ××ש×ר×ת×× ××תק×××× ×©×× × ×××× ×× ×ª××× ××× ×ס×××¢ ××× ×××××¢ ×פ××נצ××× ××ק××× ×©××× ××××× ××××××××.

××Ö¹× Öµ××Ö´××

××× ×××¡× ×× 600 שנ×, ××× ×× ×פת××¢ ×× University of St Andrews ××××¢× ×ר××× ××¢××× ××××××× ×¢××××ת ×ת××× ×××× ××. ××ר×××× ×××××× ××××¤× ×¢×§×× ×©×× × ××××××ת ××××× ××××××ת ×××¢××××ת ×צ×××× ×××ª× × ×ת×× 100 ×××× ××רס××××ת ×××××××ת ××¢×××.

×××× ××רס××× ×××ª× ×××××× ×××תר סק××× ××× ××רס××ת ×××ר×× ×©× 2019 ×××ר×× ×××× ××רס×××× ×ש×× × × ×©×¤× ××××ת ×××× ××רס××× ××××ש×ת ××××× ×××תר ××ר××× ××. ×¡× × ×× ×ר×ס ××× ×× ×¡×§××× ××¢×××× ××× ××רס××ת ××××ס ××ת ××× ×¨×ש×× ××××ס ××× ××רס××ת ××ר×× 2018 × × ×§×¨× "××× ××רס××ת ×ר××× ×× ×©× ××©× × ××××××ת ס×××× ×××". The 2018 Guardian University Guide ×××ר×ת University of St Andrews ××× ×ש×××©× ×××× ××רס××× ××××× ×××תר ××ר××× ××. ×¢× ×¤× ××× ××רס××ת QS World Rankings 2018, ×× ×× × ×××ק××× 92, ×צ××× 10 שנ×× ×× ×¡× × ×× ×ר×ס ×פ×× ×ת 100 ×××××××× ××¢××× ×××× ××רס××××ת.

2018 פע××× ×ש××× ××××× ××× ××רס××ת ××× ××רס××ת ××ר×××× ×××ר×ת University of St Andrews ×××× ××רס××× 44 ×××× ×××תר ××¢××× ×××× ×××ת ××××¢× ×ר××.

××× ××, ×× × ×××ר××× ×ר×× ××××× ×¢××ר ×××קר ש×× ×, ×¢× ×××× ×××× ×××××× ×©× ×××קר ש×× × ×פס×××××××× ×ספר×ת ×× ×××ת ××××ת ××××¨× × 4 * ×¢× ××× REF 2014, ××××ר, ××× ×××××× ××¢××× ××××נת ×ק×ר××ת, ×ש××¢×ת, ×× ×§×¤×× ×ת.

××ר×× × ×ש×

University of St Andrews ×× ×ª××× ×ת ××××××ת ××××× ×¢× ××צ××× ×ת ש×× ×× ×ש××× ×¡×¤×¦×פ×××. ר×× ×× ×ש××× ×××צע×× ×¢× ××× ×××× ××רס××× ×××ר××ת ×עת×× ×§×¨×××ת ×ת×× ×××£ ×©× ×ר××× ×× 10, ×¢× ×ר×× ××צ×× ×ת ×××ר×× 2018 Guardian University.

×××× ×××× ×©× ××עס×ק

×××× ×××× ×פנ×ס×× ×©×× × ×ר××× ××¢××× ×××¤× ×ת University of St Andrews ××××¨× University of St Andrews ××××¨× ×××× ×××¢×¨× ×¢× ××× ××עס×ק××. ×××ר×× ×××× ××רס×××× ×ש×× 2019 ×××¨× ×××ª× × ×××× ×¢××ר ×ק×××ת פ××נצ×××××× ×××ר.

סִפְרִ×Ö¸×

×ס×××× × ×××× ××רס×××, ××× ×× ××× ×× ×¡× × ×× ×ר×ס ×××× ×ש×× ×× ××× ×ספר×××. ×××× ××רס××× ×××××§× ××ספר ×¨× ×©× ××ספ×× ×××××ª× ×¦××ת ××× ××¢××ר ×× ××שת ×××שת×ש ××ש×××× ×©× ×ספר××× ×ת××× ×××קר ש××.

University of St Andrews , ××ª× ×××× ××××× ×ת ×××¨× ×× ××ª× ×¨×צ×: ×××ת ×§×¤× ×ספר×××, ××××ר ××××× ×××××× ×× ××ר ××קר ק×××¦×ª× - ת××ר. × ××ª× ×× ×××פ×ס, ×צ×× ××סר×ק ×ספר××× ×××שת×ש ××ספר עצ×× ×©× ×ש×××× ×ק××× ×× ××××× ×©×× × ×ספק××.

×ספר××× ××ר×××ת ×××ק×ת ××ר×× ×¡× × ×× ×ר×ס. ×× ×¤×ª×× ×××©× ××תר × -100 שע×ת ×ש×××¢ ××××× ×ס×ס×ר, ×××× ×¡××¤× ×©×××¢. ×ספר××× ×צ××¢× ×ספר עצ×× ×©× ×ש××××, ×××××××:

  • ×××¢×× ××××××× ×ר×××
  • ××תר × 400,000 ספר×× ××ק×ר×× ×××
  • ×××¤× ×ת×× ×¢×ª ××ק×ר×× ××× ××ת×× ×¢×ª
  • ××××¨× ××××¢ ×ק×××××
  • ××סף נר×× ×©× ×ª×§×××××¨× DVD
  • ××ש××× ××× ×¨×× ×©× ×ספר×××.

×ספר××× ×צ××¢× ×× ×ª×××× ×קצ××¢×ת ×©× ×××¨× ×¦××ת ×× ×©× ×קשר ××ק×××, ×שר ×××××× ×ספק ×¢××¨× ×××ר×× ×¢× ×צ××ת ××××¢ ×ספר×× ××××× ×רנ×.

×ש×××ש ×ספר×× ××× ×××ר ×פש××. ××ª× ×ª×צע ×× ×¡××ר ××ר××× ×צ×× ××שר ××ª× ××××¢, ××ת ×§× ×ש×××ש ×××× ×ת ש×ר×ת עצ×× ×××ר ש×× ×××§× ×¨×§ שנ××ת ××××ק ×ת ×ספר×× ×©×× ×¤× ××× ××××צ×.

ש×ר××ª× IT

ש×ר××ª× ×- IT ×©× ×××× ××רס××× ×צ××¢×× ××××× ×¨×× ×©× ×©×ר×ת×× ×¢× ×נת ×××××× ×× ×××ש×ר ××××ר ××× ×ק×× ×©×× ××ª× × ××¦× ×××× ××רס××× ×××× ×ש ×× ×××©× ×ת×××× ×× ××ª× ×¦×¨×× ×ת ××.

ש×ר××ª× IT ××ש×××× ××צע ×שקע×ת תשת×ת ×ש××¢×ת××ת ×¢× ×נת ×ספק ×ת ×××××ת ××שת×ש ××××× ×××תר. ×× ×××× ××ר×× ×ק××¤× ×©× WiFi, Office 365, ××××× ×¨×× ×©× ××ש××× ×ª××× ×, ×רפ×× ×××ש×, ×ש×ר×ת ת×××× ×שר פת×× ×©××¢× ×××× ×ש×××¢ ××× ×××××× ××¢××ת ×××פ××× ×××¢×××ת ××××¢×××ת.

×××©× ×- IT

× ××ª× ×ק×× ×××©× ×רשת ×××× ××רס××× - ××××× ××¨× × - ××ר××× ××××ת:

×××©× ××××××ת ×××× ×××תר × 95% ×©× ×× ××× × ×××× ××רס×××, ×××× ××× ×××××ת ×××ר××.

××ת×ת ××××©× ××פצ×ת ×ר××× ×××× ××רס×××, ×ר××× ××× ×¤×ª×××× 24 שע×ת ×××××, 7 ×××× ×ש×××¢. ××©× × ××¢× 1000 ××ש××× ×§×××¢×× ×ר××× ×××× ××רס×××.

112202_112085_library-004.jpg

× ×ס××× ×¡×××× ××× ××¡× × ×× ×ר×ס

ס×××× ××× ×¡× × ×× ×ר×ס ×× ×ר×צ×× ×××תר ××××× × ××ש×××× ×××× ××רס××××ת ××ר×ת ××××נס×ר××, ×¢× ×¡×§×¨ ×ס×××× ××× ×××××× 2018 ש××ת ×¡× × ×× ×ר×ס ××¢×××× ××ר××× ×× ××¤×¢× ×עש×ר×ת × -12 ×שנ×× ×××ר×× ×ת.

××××× ××× ×ר××××× ×¡××× ×ער×ת ××¢×ת ×©× ×¢××××, ××× ×× ××××× ×¢×¦×× ×©× ××××× ×××ת × ×ספ×ת רק ×¡× × ×× ×ר×ס ×××× ×ספק ×שר ××צר ××××× ××××××ת. ×××× ×¡× × ×× ×ר×ס ××× ××× ××רס××× ×§×× ×, ×ת×××××× ×ש ××××× ×ת ×תקשר ×¢× ×צ××ת, ××שת×× ××× ×¢× ×שנ×, ××ר××ש ת×××©× ×©× ×©××××ת. ×× ×¤×¢×××× ×פ×××××ק×, ×××ס תר×××ת ×××ר×ת צ×ק×, ×תנ×××ת ×ק×××ת, ×××××× ×ª×¤×§×× ××ש××ª× ×ש×ר×ת×× ×©×××.

×ת×××××× ×©×× × ××¢××× ×ת ×¡× × ×× ×ר×ס ×¢× ××× ×× ×× ×××× ×ר×× ××¢×ר ×ת××ר ש×××.

×צ××× ×ת ×××ר××

×ש ×× × ×ס×רת ×ת ×××ת שנ×× ×©× ×××ת ×××××ת ××××ר×× ×××תר ××¢××× ××××ק ×ת ×רע××× ×ת ש×××. ×××, ××× ×ש×× ×ק×× ××ר, ס×××× ××× ×¡×§×¨× ×× ×××××× ×פ××ש ×ת ×××× ×××××××× ×××ר×× ×ר××× ××¢×××, ××××¤× ××ר××¢ ××צ×× ×ת ×ר×× ×××ש×× ××× ×ש××× ×ת ×× ×©×× ×××××.

×××ר×× ×©×× × × ×ª××ת ×¢× ××× ××××¢ ××××ש ×©× ××ער×ת ×סק×××ת, ×שר ××פשר ×× ××××ר ××××× ×ספר × ×ש××× ××××× ×ת××ר ש××. ×× ×× ×¢××ר ××ס××ר ××××¢ ק×××× × ××¢×× TEF Gold ×שנת 2017, ×××××¢ ×× ×× × ×××תר ××ר××× ×× ××× ××רס××ת ××©× × ×©× ××××ת ×××ר×× × ××××ס ××ת ××× ×¨×ש×× ××××ס ××× ××רס××ת ××ר×× 2017.

××¢×ר

×¡× × ×× ×ר×ס ××ר×× ×ת ×¢××× ×ר×× ×××©× ×××ת שנ××, ××ת×צ×× ×××, ×××ר×× ×©× ×נש×× ×ק××××× ××× ××נס××נק×××× ×××שרש. ××××× ×§××× ××¢ ר×××, ס××ר××××× ×פ×××××ק××× ×©×××§×¨× ×××ר×× ×× ××ת ×××רקצ××ת ×©× ×¡× × ×× ×ר×ס ××× ×©×× ××קר ××× ×ק×× ××ר×× ×©×××.

ר××× × ×ש××× ×¡× × ×× ×ר×ס ××× "××ת ×©× ××××£". ××××£ × ×¡× × ×× ×ר×ס ××× ×ש×××¤× ×××××××××××ת ×©× ××××£ ר×××. ××× ×××× ×©×ת××©× ×¢××ר ת×××××× ×¨××× ××× ×©× × ×× ××××£ × ×¡× × ×× ×ר×ס נש×ר × ××× ×©×רש×× ×סק×××ת ××× ×ש×ק ×××.

×¢× ××ת, 'Auld ×ר×× Toun' ××× ×× ××× ×¢× ××××£. ×¡× × ×× ×ר×ס ×××ª× ×פרס ××צ××¨×ª× ×שנת 2012 - ××××§×¨× ×××××× ×××תר ×©× ×¡×§×××× × - ××××§×¨× ×¢× ××××× ×פס××××××, ××ר××¢× ×תר××ת ××שתתפ×ת ×ק××××. ××¢×××¨× ×ת××× ×× ×ש×××©× ××פ××, ×קת×ר×× ×××××× ×××תר ×©× ×¡×§×××× ×, ××× ×©×××× ×ק×ק×× ×©× ×× ×××ת עצ××××ת, ×סע××ת ×××ר××ת.

××¢×ר × ×ש×ת ×××¨× ××× ××××ª× × 16,000 ×נש××, ×××ר×× ×©× ×ק×××× ××ק×××ת, ס×××× ××× ××× ×©× ×¡××, ×××קר××. ×× × ××ª× ××¢×ר ת×××©× ××× ××××ת, ×ש××××× ×ת ×קר×× ×©× ×× ××ª×§× × ×××× ××רס×××, ×× ××× ×× ××××××ת ×××ר××.

××ר××¢××

×תר×× ×××××× × ×סף ×©× ×¡× × ×× ×ר×ס ××× ×©×¤×¢ ×©× ××ר××¢×× ××תר×ש×× ×× ×¡×ס×ר. ×ש×××ת ×ק××××ת ××נס×× ×××ר××¢×× ×××× ××רס××× ×××× ××××¨×ª× ×©× ×¨×§××ר ×××× ××רס××× ×× ×©×ר××ª× ×××××ר×ת ×שנת×××, ת××× ×§××¨× ×ש××.

××ר××¢× ×¡×××× ××× ×× ×× ×¤×פ××ר××× ××××. ××ר××¢× ××ס××§× × ×¢ ××× ×¤×¡×××× ×××ס××§× ×¡××רפ×××ס ס×××פ××× ××¨× ××××× ×©× ×§×נצר××× ×ק×פ××, ת×××ר×ת ××ק×××ת. ××××× ×ת×××ר×× ××××× ×ת ×××× × ×¢× "×ס××¢××", ×פס×××× ××××× ×××תר ×סק×××× × ×××× ×××ת, ××תר×ש ××× ××××, ××× ×× ×ת ×קר×× ×©× ×©× × ×ת×××ר××ת ×©× ×××× ××רס×××.

ת×××× ×ס×××× ×××

××××× ×ר×ש×× ×©×× ××¡× × ×× ×ר×ס, ××ª× ×ª××× × ×ª×× ×¢× ××× ×©××¨× ×©× ×¦××ת ×קצ××¢× ×ת×× ××ª× ×¡×¤×¨ ×ק×××××, ××××××ת ×××ר×× ×××צע×ת צ××ת ×ס×××× ××× ×©× ×××× ××רס×××.

×¢× ×× ×ס×××× ××× ×ת××ר ר×ש×× ××©× × ×ר×ש×× × ×××××× ×ק×× ××××× ×××× ××רס××× ××©× × ×ר×ש×× × ×©×××, ×× ×× ×פת××¢ ×× ×ת×××××× ×©×× × ×עת×× ×§×¨×××ת ××שר×× ×××××ת ש××× ××ק×× ×©×× ×× ××צ××× ×ת ק××צת ××××××ת ש××× ×××©× ×©×ר ×ת××ר ש×××. ×× ××× ×××××××ת ש×× × ××× ×× ××ת ×©× ×ער×ת wardennial ×©× ×¦××ת ס×××× ××× ×ת××ר שנ×, ×שר ×××× ×× ×ער××× ××ס××¤× ×©×××¢ ×ס×××× ××× ××ק×ק×× ×¢×¦×, ת×××× ×× ×¡×ª× ××ש×× ×ש×ת ×¢× ×ר××ת ער×. ת×××××× ××ק×ק×× ×ת×××× × ×ספת ××פנ×× ×צ××ת ×ס×××× ××× ×©× ×××× ××רס×××.

צ××ת ×ס×××× ×××, ××××× ××עצ×× ××××× ××, ×××× ×ספק ×××¢××¥ ×ת×××× ×××××× × ×ש×××, ×××× × ××××ת, ×ר×××ת ×נפש, ×¢× ××× ×× ×ק×××××, ×ספ×× ×× ×¨××××. ×××ר ×××× ××רס××× ××× ×× ×××× ××× ×ס×××¢ ×ת×××××× ×¢× ××××× ×¨×× ×©× ×¢× ××× ××.

××ª× ×××× ××שת×ש ×ש×ר×ת פ×ת×× ×××©× ××קצ××¢× ×©× ×××× ××רס×××, CAPOD, ×שר ×××× ××¢××ר ×¢× ××××× ×××ת ××××× ×ת×××× ×ק×××ת ×××צע×ת ×××××××× ×©××. ×ס×××× ××× ××× ××××××× ×ש ×× ××××× ×ת ××¢××× ×¢× ×¦××ת ×××ר×× ××©×¤× ××× ×××ת ש×× ×, ש×××× ×ספק ת×××× ×¢××ר ש××× × ××××¨× ×× ×××ת, ×× ××¤× × ×ª×××ת ×ת××ר ש×× ×× ×ר××¢ ש××ª× ×××.112462_SRB_3260a.jpg

מיקומים

סנט אנדרוס

כתובת
St Katharine's West The Scores
KY16 9AJ סנט אנדרוס, סקוטלנד, הממלכה המאוחדת

תכניות

MSc